Valproy turşusu

0 Azn

Valproy turşusu  qıcolma əleyhinə istifadə olunan əsas preparatlardan biridir.  Təsir mexanizmi GABA-transferazanın inhibə olunması və GABA-nın (qamma aminobutir turşusu)  miqdarını artırmasıyla əlaqəlidir. Nəticədə baş beyində motor zonaların oyanıcılığı azalır. Valproy turşusu həmçinin hematoensefalik baryerdən və plasentadan  yaxşı keçir, süd verən analarda ana südünə keçir. Müxtəlif qıcolma tutmaları zamanı  müsbət effekt göstərir.  Preparat tez sorulur, maksimum konsentrasiyaya 1-4 saata çatır.  Qaraciyərdə qlükuron turşusu ilə konyuqə olunur və sidiklə orqanizmdən xaric olunur.

Qanda valproy turşusunun miqdarının ilkin təyini müalicənin başlanmasından 2-3 gün sonra aparılır. Valproy turşusunun qəbulu zamanı  qaraciyər, mədəaltı vəzi funksiyaları və qanın laxtalanması kontrolda saxlanmalıdır.

  • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
  • Nümunənin götürülmə şərtləri müalicə həkimi tərəfindən təyin olunur.
  • 50mq/kq/sutka-dan böyük dozada valproy turşusu təyin edildikdə
  • Preparatın dozasının dəyişdirilməsi
  • Digər epilepsiyaəleyhinə dərmanın qəbulu zamanı
  • Toksikoz əlamətləri özünü göstərdikdə
  • Epilepsiya tutmalarının təkrarlanması

Yüksək Valproy turşusu

  • Terapevtik dozanın aşılması
  • Salisilat qəbulu