Anti-mitoxondrial antitellər (AMA M2)

28 Azn

Antimitoxondrial antikorlar, qısaca AMA, mitoxondrial membranın komponentlərinə qarşı yönəlmiş autoantikorlardır.

Antimitoxondrial antikorlar mitoxondriyaya, yəni piruvat dehidrogenaza  antigen kompleksinə qarşı yönəlmiş immun sisteminin antikorlarıdır. Antimitoxondrial antikorlar 9 alt tipə bölünür (AMA-M1-dən AMA-M9). Alt tipdən asılı olaraq müxtəlif xəstəlik assosiasiyaları məlumdur. Anti-M2, -M4, -M8 və -M9 antikorları xüsusi olaraq qaraciyər hüceyrələrinin mitoxondriyalarına qarşı yönəldilir və autoimmun xəstəlik olan "ilkin biliyar xolangit" (PBC) zamanı ən kiçik öd yollarının məhv edilməsi ilə əlaqələndirilir.

 • Müayinə üçün biomaterial – serum ve ya plazma
 • Son qida qəbulundan 2-3 saat sonra
 • Müayinədən 1 saat öncə siqaretdən istifadə etməmək
 • Müayinədən 1 saat öncə fiziki və emosional gərginlikdən çəkinmək

Antimitoxondrial antikorlar marker antikorlar hesab olunur və birincili biliar xolangitin (PBC) üç diaqnostik meyarından biridir.  Xəstələrin təxminən 95% -ində aşkar edilir.

Həmçinin:

 • Sifilis
 • Kollagenoz
 • Antifosfolipid sindromu
 • Xroniki aqressiv hepatit
 • Sistemik skleroz və ya lupus eritematosus (qırmızı qurd eşənəyi)
 • Sirroz
 • Hepatomeqaliya

Xüsusilə orta yaşlı qadınlarda xolestaz fermentlərinin (qamma-GT və qələvi fosfataza) artması ilə yanaşı pozitiv  antimitoxondrial antikorlar birincili biliyar xolangit xəstəliyinin əhəmiyyətli göstəriciləridir.

Nəticələrin müsbət olması:

 • Birincili biliyar xolangit (antikorlar PBC olan insanların 95% -ində aşkar edilir)
 • - Xüsusilə yüksək həssaslıq və spesifikliklə AMA-M2 alt növü.
 • - Digər yarımtiplər ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir və fərqli qiymətləndirilir.
 • AMA-M1: sifilis və antifosfolipid sindromunda aşkar edilə bilər
 • AMA-M3: dərmana bağlı qurdeşənəyində (lupus eritematosus) aşkar edilə bilər
 • AMA-M5: kollagenoz və antifosfolipid sindromu ilə əlaqəli
 • AMA-M6: MAO inhibitoru ilə əlaqəli hepatitdə aşkar edilə bilər
 • AMA-M7: kardiyomiyopatiyalarda aşkar edilə bilər.